Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z okulistyki 2016
Program edukacyjny
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Zaproszenie do udziału
  w Programie edukacyjnym

 • Wykłady z okulistyki 5/2016, 6/2016

  Wykłady z okulistyki 5/2016, 6/2016

  Laserowa korekcja wad wzroku a jaskra.

  Diagnostyka różnicowa AMD

 • Zestaw testów

  Zestaw testów

  Zapraszamy do udziału w testach edukacyjnych

  Cykl testów 5/2016, Cykl testów 6/2016

   

Regulamin uczestnictwa w Programie Edukacyjnym

pt. Wykłady z okulistyki 2016

organizowanym przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne


 

1. Informacje ogólne o Programie edukacyjnym


1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie edukacyjnym opartym na zadaniach testowych  pt. Wykłady z okulistyki 2016 r. publikowanym na łamach czasopisma "Przegląd Okulistyczny” oraz na stronie internetowej www.przegladokulistyczny.pl. 

 

1.2. Program edukacyjny oparty na zadaniach testowych wymieniony w punkcie 1.1. jest prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy oraz Dz. U. Nr 239 poz.1738 i 1739 obejmującego  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 grudnia 2006 r.

 

1.3. Za udział w Programie edukacyjnym uczestnik Programu otrzymuje punkty edukacyjne.

 

1.4. Program edukacyjny pt. Wykłady z okulistyki 2016 ma akredytację towarzystwa naukowego: Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanej z Wiekiem oraz rejestrację w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

 

1.5. Organizatorem Programu edukacyjnego jest firma Górnicki Wydawnictwo Medyczne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 60, kod pocztowy 51-162 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – CEIDG, zwana dalej Organizatorem.

 

1.6. Firma Górnicki Wydawnictwo Medyczne w zakresie swojej działalności ma zarejestrowaną działalność szkoleniową i edukacyjną.

 

1.7. Program edukacyjny pt. Wykłady z okulistyki 2016 jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarską, określanych następnie w Regulaminie jako Uczestnicy Programu.

 

 

2. Zasady korzystania z Programu edukacyjnego pt. Wykłady z okulistyki 2016


2.1. Z Programu edukacyjnego pt. Wykłady z okulistyki 2016 mogą korzystać lekarze będący prenumeratorami „Przeglądu Okulistycznego”.

 

2.2. Program edukacyjny, wymieniony w pkt. 2.1. został opracowany przez specjalistów z zakresu okulistyki, samodzielnych pracowników nauki, pod patronatem Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanej z Wiekiem.

 

2.3. Program edukacyjny z pkt. 2.1. oraz 2.2.  jest realizowany przez zestaw zadań testowych  składających się  z pytań i odpowiedzi publikowanych w internecie na stronie www.edukacja.przegladokulistyczny.pl  oraz w czasopiśmie drukowanym „Przegląd Okulistyczny”.

 

2.4. Do każdego zadania testowego jest podany zestaw odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

2.5. Raz udzielonej odpowiedzi nie można zmieniać.

 

2.6. Za udział w testowym Programie edukacyjnym przyznawane są punkty edukacyjne,  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (0,2 punktu edukacyjnego za każdą prawidłową odpowiedź).

 

2.7. Uczestnicy Programu edukacyjnego pt. Wykłady z okulistyki 2016 otrzymają certyfikaty potwierdzające liczbę zdobytych punktów. Certyfikaty zostaną wydane za okres cyklu Programu, tj. styczeń-grudzień 2016 r. Certyfikaty są wysyłane drogą pocztową i/lub przekazywane drogą elektroniczną. Uczestnik Programu edukacyjnego może otrzymać  informację o liczbie zdobytych punktów po wysyłaniu zapytania na adres e-mail: redakcja@gornicki.pl

 

2.8. Uczestnik Programu edukacyjnego pt. Wykłady z okulistyki 2016 rozwiązuje zadania testowe:

 

a) za pośrednictwem strony internetowej www.przegladokulistyczny.pl  lub

b) na oryginalnych formularzach publikowanych w „Przeglądzie Okulistycznym”.

 

2.9. W przypadku udzielenia odpowiedzi zarówno poprzez stronę www.przegladokulistyczny.pl,  jak i przy użyciu formularza z czasopisma wyłącznie pierwsza otrzymana odpowiedź zostanie zarejestrowana jako ważna.

 

2.10. Czas udzielania odpowiedzi na poszczególne zestawy zadań testowych jest ograniczony. Termin nadsyłania odpowiedzi jest publikowany każdorazowo w „Przeglądzie Okulistycznym” oraz na stronie internetowej. Za odpowiedzi nadesłane po upływie wskazanego terminu Organizator nie przyznaje punktów edukacyjnych.

 

2.11. W przypadku formularza przesyłanego drogą pocztową za datę otrzymania odpowiedzi uznaje się datę stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i/lub brak doręczenia przesyłki z odpowiedziami przez operatorów pocztowych.

 

2.12. O terminowości udzielenia odpowiedzi na zadania testowe decydują data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy www.edukacja.przegladokulistyczny.pl. 

 

2.13. W razie udzielenie odpowiedzi na formularzu publikowanym w czasopiśmie „Przegląd Okulistyczny” Uczestnik Programu edukacyjnego przesyła wypełniony formularz na adres:

 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne

ul. Długosza 60

51-162 Wrocław

Z dopiskiem: Wykłady z okulistyki 2016

 

2.14. W razie udzielania odpowiedzi za pośrednictwem strony internetowej:

 

a) Uczestnik Programu musi być zarejestrowanym użytkownikiem Programu edukacyjnego na stronie:  www.edukacja.przegladokulistyczny.pl,

 

b) poprzez rejestrację w serwisie Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz ich weryfikację – w szczególności podanego numeru prawa wykonywania zawodu;

 

c) po zarejestrowaniu się Uczestnika Programu na stronie internetowej www.edukacja.przegladokulistyczny.pl dostęp do Programu edukacyjnego jest możliwy po wprowadzeniu loginu i hasła dostępu indywidualnego dla każdego Uczestnika Programu;

 

d) Uczestnik Programu odpowiada na zadania testowe, zaznaczając odpowiedź po wejściu na specjalną podstronę strony „Przeglądu Okulistycznego”.

 

e)  Uczestnik Programu jest informowany o prawidłowych i błędnych odpowiedziach udzielonych na zadania testowe po upływie terminu ustalonego dla wszystkich Uczestników Programu.

 

f) udzielając odpowiedzi na zadane testowe, Uczestnik Programu deklaruje, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w Programie edukacyjnym pt. Wykłady z okulistyki 2016 i akceptuje ten regulamin.

 

2.15. Informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego i  sposobu udzielania odpowiedzi są przedstawione na stronie www.edukacja.przegladokulistyczny.pl .

 

2.16. Prawidłowe odpowiedzi na zadania testowe są publikowane w kolejnych numerach „Przeglądu Okulistycznego” oraz w serwisie www.edukacja.przegladokulistyczny.pl.

 

2.17. Wszelkie reklamacje dotyczące poprawności odpowiedzi na zadania testowe muszą być sformułowane na piśmie i wysłane do Organizatora. O uwzględnieniu reklamacji decyduje Organizator na podstawie oceny zadania testowego przez stały zespół Programowy Programu edukacyjnego.  W przypadkach szczególnych, związanych z wątpliwościami co do niemożności udzielenia jednoznacznej poprawnej odpowiedzi na zadanie testowe Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania tego zadania testowego i nieprzyznania punktów edukacyjnych za to zadanie.

 

 

3. Ochrona danych osobowych


3.1. Organizator jest administratorem bazy danych osobowych. Odpowiedzialny jest on także za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator dysponuje wszelkimi odpowiednimi środkami umożliwiającymi zabezpieczenie danych osobowych.

 

3.2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Górnicki Wydawnictwo Medyczne na potrzeby przeprowadzenia Programu edukacyjnego.

 

4. Postanowienia końcowe


4.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób uczestnictwa Programie edukacyjnym pt. Wykłady z okulistyki 2016 r. organizowanym przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

 

4.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin przyjęty przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Wrocław, 01.01.2016 r.

 

» Konferencje

 • POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka XXI wieku

  POSTĘPY OKULISTYKI - OKULISTYKA XXI WIEKU
  XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka XXI wieku

  Wrocław Hotel Ibis Styles

  7-8 grudnia 2018 roku

 • XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom 2019

  XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom 2019

  „XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom”

  9-11 maja 2019 r. Wrocław

» Współpraca

Stowarzyszenie AMD

Stowarzyszenie AMD
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Wykład wprowadzający | Zestaw testów | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin Programu | Komitet naukowy | Kontakt | Przegląd Okulistyczny | Zestawy testów | Odpowiedzi